Puchar Mazowsza CX 2023

 

Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w kolarstwie przełajowym – 04.11.2023r.

Warszawska Olimpiada Młodzieży
Regulamin

1. Organizator
• Warszawski Klub Kolarski
• BM USŁUGI
Dyrektor wyścigu: Błażej Maresz – 600 452 865
Dyrektor techniczny: Kamil Marczak – 604 176 932
Biuro zawodów: 

2. Klasa Wyścigu Wyścig jest umieszczony w kalendarzu imprez Mazowiecko – Warszawskiego Związku Kolarskiego.

3. Uczestnictwo
Prawo uczestnictwa w zawodach mają zawodnicy z aktualną licencja PZKol na rok 2023 i ważnymi badaniami lekarskim pozwalającymi na udział w zawodach w kat. Żak, Żaczka, Młodzik, Młodziczka, Junior Młodszy, Juniorka Młodsza, Junior, Juniorka, Elita Kobiet, Elita Mężczyzn, Masters I, II, III oraz Masters Kobiety. Do startu dopuszczeni są także zawodnicy bez licencji.

4. Zapisy
Zapisy będą realizowane drogą elektroniczną, poprzez serwis zlokalizowany pod adresem: https://protimer.pl/register/

5. Kategorie wiekowe

Kategorie wiekowe dla mężczyzn:
Wentylki – najmłodsi, urodzeni w 2016 i wcześniej
Żak I – młodzież urodzona w 2014/2015 – 8/9 lat
Żak II – młodzież urodzona w latach 2012/2013 – 10/11 lat
Młodzik – młodzież urodzona w latach 2010/2011 – 12/13 lat
Junior Młodszy – młodzież urodzona w latach 2008/2009 – 14/15 lat
Junior – młodzież urodzona w latach 2006/2007 – 16/17 lat
Orlik – młodzież urodzona w latach 2002/2005 – 18/21 lat
Elita Mężczyzn – urodzeni w 2005 i starsi – 19 lat i więcej
Masters I– urodzeni w latach 1980- 1987 – 36/43 lat
Masters II – urodzeni w 1979-1972 – 44/51 lat
Masters III – urodzeni w 1971 i starsi – 52 lata i więcej

Kategorie wiekowe dla kobiet:
Wentylki – najmłodsi, urodzeni w 2016 i wcześniej
Dziewczęta Żak I – młodzież urodzona w 2014/2015 – 8/9 lat
Dziewczęta Żak II – młodzież urodzona w latach 2012-2013 – 10/11 lat
Młodziczka – młodzież urodzona w latach 2010/2011 – 12/13 lat
Juniorka Młodsza – młodzież urodzona w latach 2008/2009 – 14/15 lat
Juniorka – młodzież urodzona w latach 2006/2007 – 16/17 lat
Elita Kobiet – kobiety urodzone w 2005 i starsze – 18 lat i więcej
Masters Kobiet – Lejdis – kobiety urodzone w roku 1989 i starsze – 34 lata i więcej
Na życzenie zawodnika może on być przeniesiony do kategorii ścigającej się w dłuższym limicie czasu. Nie można przenieść się do kategorii ścigającej się w krótszym limicie czasu.

6. Klasyfikacja
Klasyfikacja będzie prowadzona zgodnie z przepisami PZKol.

W ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży będą przyznawane dyplomy dla pierwszych trzech zawodników w rocznikach 2010 i 2011.

7. Pomoc Techniczna
Pomoc techniczna zgodnie z przepisami PZKol.

8. Ceremonia dekoracji
Ceremonia dekoracji odbędzie się po zakończeniu wyścigu danej kategorii lub po ostatnim wyścigu dla pozostałych kategorii, których wcześniej nie uda się udekorować.
Dekorowanych będzie pierwszych 3 zawodników w każdej kategorii zawodów.

9. Kary
Z zakresie kar obowiązują przepisy PZKol / UCI.

10. Trasa
Trasa poprowadzona jest po terenach Wojskowej Akademii Technicznej – Warszawa Bemowo, Strzelnica WAT (ulica Galileusza) – https://goo.gl/maps/RSx6FQRG6oPD5Wgo6
Poziom trudności dostosowany jest do danej kategorii wiekowej z zachowaniem specyfiki dla tras kolarstwa przełajowego.
Dokładny przebieg trasy zostanie udostępniony na stronie: http://pucharmazowsza.pl/

11. Program
08.30 – otwarcie biura zawodów
09.30 – Wentylki (ok. 10 minut) – rowery MTB (mini trasa)
10.00 – Masters II, III (ok. 40 minut) – rowery CX
10.01 – Kategoria Elita Kobiet, Juniorka (ok. 40 minut) – rowery CX
10.02 – Kategoria Juniorka Młodsza (ok. 30 minut) – rowery CX
11.00 – Kategoria Masters I (ok. 50 minut) – rowery CX
11.01 – Zawodnicy na rowerach MTB – Junior Młodszy, Juniorka Młodsza, Junior, Juniorka, Elita Kobiet, Elita Mężczyzn, Masters I, II, III, Masters Kobiety (ok. 50 minut) – rowery MTB
12.10 – Kategoria Młodzik (ok. 20 minut) – rowery MTB lub CX
12.11 – Kategoria Młodziczka (ok. 20 minut) – rowery MTB lub CX
12.45 – Kategoria Junior Młodszy (ok. 35 minut) – rowery CX
12.46 – Kategoria Żak I, Żak II, Żaczka I, Żaczka II (ok. 15 minut) – rowery MTB lub CX
13.40 – Kategoria Elita Mężczyzn (ok. 60 minut) – rowery CX
13.41 – Kategoria Junior (ok. 40 minut) – rowery CX
15.00 – Dekoracja

12. Zasady Finansowania
Wpisowe dla zawodników z licencją oraz bez licencji wynosić będzie 60zł (dla kategorii żak, żaczka, wentylki: 40zł)
Opłaty wnoszone są na konto, najpóźniej trzy dni przed startem:
BM Usługi, ul. Gutta 2/6, 02-777 Warszawa
Numer konta: 40 1140 2004 0000 3502 7756 5480
Opłaty można też uiścić na konto po 02 listopada (decyduje data wpływu na konto) oraz w dniu startu w biurze zawodów, wówczas jednak opłata będzie powiększona o 10zł (czyli 70zł, a dla żaków, żaczek i wentylków 50zł).
Organizator zapewnia numery startowe, a zawodnik ma obowiązek zwrócić swój numer do biura zawodów po zakończonym wyścigu.
W ramach wpisowego uczestnicy mają zapewnione: zabezpieczenie medyczne, obsługę sędziowską, opracowanie wyników, numer startowy.
Niezbędnym warunkiem uprawniającym do startu jest poza opłaceniem wpisowego jest dokonanie zgłoszenia. Zgłoszenia do wyścigu można dokonać najpóźniej na 45 min przed startem danej kategorii.

13. Skład komisji sędziowskiej
Obsadę komisji sędziowskiej wyznacza Kolegium Sędziów Mazowiecko-Warszawskiego Związku Kolarskiego.

14. Wykaz szpitali w pobliżu trasy
Szpital Bielański, Warszawa, ul. Cegłowska 80.

15. Zasady rozgrywania zawodów (skrót)
– Zawodnicy ścigają się na oznakowanej pętli w terenie, wygrywa ten, który pierwszy przekroczy linię mety.
– W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez organizatora trasy.
– W przypadku, gdy zawodnik zjedzie z trasy powinien powrócić na trasę wyścigu i rozpocząć wyścig w tym samym punkcie, w którym z trasy zjechał.
– Zawodnik nie może przyjmować ani otrzymywać żadnego rodzaju pomocy technicznej podczas trwania swojego wyścigu z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych (boksów technicznych), w tym również od innych zawodników.
– Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów po trasie podczas rozgrywania wyścigów.
– Podczas trwania wyścigu zawodnik nie może używać wulgarnych słów, zachowywać się w sposób niesportowy, nie przestrzegać regulaminu jak również okazywać brak szacunku dla organizatorów wyścigu.
– Zawodnik musi przestrzegać zasad dobrego wychowania podczas trwania całego wyścigu oraz nie utrudniać zawodnikowi szybszemu wyprzedzenia go na trasie wyścigu.
– Zawodnicy powinni szanować zieleń i jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie.
– Zawodnik musi unikać zanieczyszczania terenu i pozostawiania śmieci na trasie wyścigu.
– Każdy startujący w zawodach uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność (bądź opiekuna prawnego).
– Każdy startujący stwierdza, iż jego stan zdrowia pozwala mu na wzięcie udziału w wyścigu.
– Rodzice oraz opiekunowie zawodnicy startującego zawodnika nie mogą przebywać bezpośrednio na trasie wyścigu.
– Każdy startujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich (lub swojego podopiecznego) danych osobowych podanych przy rejestracji w rozumieniu stawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2002.101.926) oraz wykorzystania wizerunku przez Organizatora w/w zawodów w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych i w informatorach branżowych.
– Pozostałe zasady zgodnie z przepisami PZKol.

16. Protesty
Zgodnie z przepisami PZKol.

17. Nagrody
Zawodnicy dekorowaniu otrzymają puchary lun medale oraz nagrody rzeczowe przygotowane przez sponsorów.

18. Wyniki
Po zakończeniu zawodów wyniki zatwierdzone przez Sędziów będą publikowane na stronie: www.protimer.pl.

19. Postanowienia końcowe
Decyzja czy stosować przepis 80% podejmuje Sędzia Główny po uzgodnieniu z Organizatorem.
Osoby poniżej 18. roku życia biorą udział w imprezie za zgodą rodziców lub opiekunów.
Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizatorzy nie odpowiadają.
Zawodnicy mają obowiązek startu w kaskach sztywnych i na sprawnych rowerach.
We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem.
Nieznajomość niniejszego regulaminu nie będzie uznawana przez organizatora za wytłumaczenie.